By , On 23 January, 2019 Comments Off on Ծնողավարման իմ մոդելը

Ի՞նչ ենք մենք ուզում մեր երեխաներից։

Ինչո՞ւ են մեզ առհասարակ պետք երեխաներ։

Ո՞րն է երջանկության մեր սեփական, անհատական բանաձևը և ինչպե՞ս հասնել դրան։

Ի՞նչ սկզբունքներով է կարելի մշակել և կիրառել ծնող լինելու մեր անհատական մոդելը։

Ի՞նչ սխալներ ենք կրկնում մեր ծնողների վարծագծեցրից և ինչպես խուսափել դրանից։

ՆԵՐԲԵՌԵԼ ԾՐԱԳԻՐԸ →

logo3